Hírek

"A kapott szolgáltatás kiemelkedő volt" IFLR1000
 • A Magyar Országgyűlés nemzetbiztonsági okokkal indokolva a külföldi befektetéseket korlátozó jogszabályt fogadott el

  Az elfogadott, és 2019. január 1-jén hatályba lépő a 2018. évi LVII. alapján az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet közvetlenül vagy közvetve fegyver- és lőszergyártás, haditechnikai tevékenységet, pénzügyi szolgáltatást, energiaipari és az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató magyarországi székhelyű gazdasági társaságban 25%-ot (nyilvánosan működő részvénytársaságban 10%-ot) meghaladó tulajdonrészt vagy a Ptk. szerinti meghatározó befolyást kíván szerezni azt a Kormány rendeletében kijelölt miniszternek tudomásul kell vennie.

 • Az Európai Bizottság szankciókat helyezett kilátásba a Bizottság antitröszt eljárásának akadályozása miatt

  A Bizottság előzetes álláspontjában kifejtette, hogy a ZSSK Szlovák Vasúttársaság akadályozhatta a a Bizottság eljárását; egyrészről valótlan információkat adott meg az egyik alkalmazottja laptopjának helyéről, másrészről lehetséges, hogy engedélyezte a laptop újratelepítését, ami a tárolt adatok visszaélésszerű elvesztéséhez vezetett.

 • Egyes jogi személyek új Ptk. alá helyezésének meghosszabbított határideje

  2016. március 10-én hatályba lépett azon jogszabály-módosítás, amely egyes jogi személyek esetében meghosszabbítja a létesítő okirat új Ptk.-hoz való hozzáigazításának határidejét. A módosítás vonatkozik egyrészt az alapítványokra és egyesületekre, valamint azon korlátolt felelősségű társaságokra, amelyek törzstőkéje még nem éri el a hárommillió forintot.

 • A banánhéjon elcsúszás esete, avagy a felülvizsgálati kérelem buktatói

  Egy a közelmúltban publikált Kúriai döntés ismét rávilágított arra, hogy a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felet kellemetlen meglepetések érhetik akkor, ha a kérelme nem felel meg a törvényi feltételeknek. A Kúria ugyanis megállapította, hogy amennyiben a fél a felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítéletet többféle okból is támadja, akkor valamennyi hivatkozásának összhangban kell lennie a Pp. által meghatározott tartalmi kritériumokkal, melynek hiányában az adott hivatkozás érdemi vizsgálata kizárt.

 • Az üzleti titok egységes védelméről szóló irányelvtervezet

  Az Európai Bizottság (a „Bizottság”) 2013. november 28-án terjesztette elő a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelvjavaslatát (a „Javaslat”), melynek fő célja egy egységes szabályozás megteremtése a belső piacon.

 • A Kincstári Jogügyi Igazgatóság, avagy az „Állam Ügyvédje”

  Különféle sajtónyilatkozatok már az év elején előirányozták, hogy az állam jogi képviseletének ellátására felállításra kerül a Kincstári Jogügyi Igazgatóság („KJI”), abból a célból, hogy hatékonyabb és átláthatóbb legyen, valamint olcsóbbá váljon az állam jogi képviseletének ellátása.

 • A hátralékos pénzbetét befizetésének határideje

  A közelmúltban több ügyvéd és más szakértő által egyaránt tárgyalt kérdéskör, azaz, hogy egy Kft. alapítása, illetve feltőkésítése vagy tőkeemelése esetén mekkora határidő írható elő a hátralékos pénzbetét befizetésére, úgy tűnik, megválaszolásra került a Fővárosi Ítélőtábla egy nemrég megjelent ítéletében.

 • Uniós polgári kezdeményezés indult Magyarország ellen. Vajon sikerül-e összegyűjteni egy év alatt 1 millió uniós polgár aláírását?

  2015. november 30-án döntés született az Európai Bizottság biztosi kollégiumában arról a polgári kezdeményezésről, amely ha sikerrel záródna, arra hívná fel a Bizottságot, hogy indítsa meg Magyarország ellen az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EÜMSZ) 7. cikke szerinti eljárást és vigye a magyar „demokráciadeficit” ügyét a döntéshozó Európai Unió Tanácsa elé.

 • Új EU rendelet – a roaming díjak vége és az adatforgalom semlegessége

  Az EU hivatalos lapjában, az Official Journal-ban való közzétételre vár az a pár hete az EU parlamentje által is megszavazott rendelet, amelynek célja, hogy megszüntesse az EU-ban a roaming díjakat, és elérje az internet adatforgalmának semlegességet.

 • Fogyasztó-e az ügyvédi iroda?

  Jelentős szakmai nyilvánosságot kapott a napokban az a hír, hogy az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban foglalkozott egy ügyvéd hitelfelvételének fogyasztóvédelmi aspektusaival. Bár úgy tűnt, mintha arról lenne szó, hogy kimondták, a szakmai tevékenysége körén kívül eljáró ügyvédi iroda fogyasztónak minősülhet, az ítélet tüzetesebb olvasata nem ezt támasztja alá.

 • Árva művekről szóló törvénytervezet

  A KIM egyeztetésre bocsátott egy törvénytervezetet, amely a szerzői jogi és a szabadalmi törvényt módosítaná abból célból, hogy a magyar jogba implementálja az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU (2012. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelvet.

 • Bírság 2012-es Megasztár reklámok miatt

  A GVH többmilliós bírságot szabott ki az MTM-SBS Televízió Zrt.-re a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.

 • Július 1-jétől működik a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

  Az Országgyűlés elfogadta az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közremûködõ szervezetrõl, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggõ módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvényt, és 2013. július 1. napjával felállította a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet (TSZSZ).

Vissza