Hírek

"A kapott szolgáltatás kiemelkedő volt" IFLR1000
  • A hátralékos pénzbetét befizetésének határideje

    A közelmúltban több ügyvéd és más szakértő által egyaránt tárgyalt kérdéskör, azaz, hogy egy Kft. alapítása, illetve feltőkésítése vagy tőkeemelése esetén mekkora határidő írható elő a hátralékos pénzbetét befizetésére, úgy tűnik, megválaszolásra került a Fővárosi Ítélőtábla egy nemrég megjelent ítéletében.

    Történt ugyanis, hogy egy korlátolt felelősségű társaság tagjai úgy határoztak, hogy megemelik a társaság egymilliós jegyzett tőkéjét hárommillió forintra oly módon, hogy a tagok legkésőbb 2030. december 31-ig kötelesek a tőkeemelés összegét a társaság rendelkezésére bocsátani. Az elsőfokú bíróság a változásbejegyzési kérelmet elutasította, kimondva, hogy a tőkeemelés összegének rendelkezésre bocsátási határideje a Ptk. 3:133. § (2) bekezdésére valamint a Ptk. 3:4. § (3) b) pontjában foglalt hitelezővédelmi szabályra tekintettel nem haladhatja meg a két évet.

    A Fővárosi Ítélőtábla a társaság fellebbezését alaposnak találva kimondta, hogy a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének végső határidejéről a Ptk. nem tartalmaz rendelkezést (amely időpont meghatározása a társasági szerződés szabályozási körébe tartozik). Többek által helyesnek vélten az ítélet rámutatott, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetésének végső határidejére előírást a Ptk. 3:133. (2) sem tartalmaz, így nem ütközik annak szabályaiba, ha a feltőkésítés során a hátralékos pénzbetét befizetésére két évnél  hosszabb határidő kerül megállapításra. Ezen jogszabályhely ugyanis saját tőke – tehát nem feltétlenül a jegyzett tőke – biztosítási kötelezettségét irányozza elő akkor, ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el a jegyzett tőke minimális összegét. Tekintettel azonban arra, hogy a jegyzett tőke a saját tőkének csupán az egyik eleme, saját tőke – a még hátralékos pénzbetétek befizetése helyett – más módokon is biztosítható (például eredményes gazdálkodás útján az eredménytartalék megemelése, vagy pótbefizetés elrendelésével a lekötött tartalék megemelése révén).

    Figyelemmel továbbá arra, hogy maga a Ptk. biztosítja a hitelezők védelmét hátralékos pénzbetét befizetése esetén (kimondva az osztalékfizetés tilalmát és a tagok helytállási kötelezettségét – a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig – azon időpontig, ameddig a törzstőke ténylegesen felemelésre nem kerül), amely szabályoktól ha a társaság tőkeemelés során nem tér el, a pénzbetét hátralékos befizetésének elrendelése (függetlenül az annak teljesítésére előírt határidőtől) a Ptk. hitelezői érdeket védő 3:4.§ (3) b) pontját sem sérti.

Vissza